Dopingaineryhmät ja -aineet 2022

Maailman antidopingtoimisto WADAn luetteloon pohjautuva kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2022

(Yläindeksit viittaavat julkaisun lopussa oleviin tarkentaviin viitteisiin. Tähdet viittaavat selityksiin, jotka ovat käsitellyn otsakkeen alla.)

Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon virallista versiota ylläpitää WADA, ja se julkaistaan englanniksi ja ranskaksi WADAn verkkosivuilla. Mikäli suomen-, ruotsin-, englannin- ja ranskankielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio pätee.

Kaikkia kiellettyjä aineita pidetään "erikseen määriteltyinä aineina" lukuun ottamatta ryhmiin S1., S2., S4.3., S4.4. ja S6.a. kuuluvia aineita sekä ryhmiin M1., M2.1. ja M3. kuuluvia kiellettyjä menetelmiä.

KAIKKINA AIKOINA (KILPAILUJEN AIKANA JA KILPAILUJEN ULKOPUOLELLA, ESIMERKIKSI HARJOITUSKAUDELLA JA KILPAILUJEN VÄLILLÄ) KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT

Esimerkkejä kielletyistä aineista ja menetelmistä

Vinokirjaimin on merkitty aineita, joita ei sinänsä mainita WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa, mutta jotka SUEKin tulkinnan mukaan sisältyvät muihin kemialliselta rakenteeltaan tai biologisilta vaikutuksiltaan vastaaviin aineisiin tai mainittujen aineiden johdoksiin.

KAIKKINA AIKOINA (KILPAILUJEN AIKANA JA KILPAILUJEN ULKOPUOLELLA, ESIMERKIKSI HARJOITUSKAUDELLA JA KILPAILUJEN VÄLILLÄ) KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT

KIELLETYT AINEET

S0. MYYNTILUVATTOMAT LÄÄKEAINEET (KIELLETTY KAIKKINA AIKOINA)

Kaikkien sellaisten lääkeaineiden käyttö, joita mikään tämän luettelon kohdista ei kata ja joiden lääkinnälliselle käytölle ihmisillä ei ole minkään valtion terveysviranomaisen myöntämää voimassa olevaa hyväksyntää (esimerkiksi lääkeaineet, jotka ovat prekliinisessä tai kliinisessä tutkimusvaiheessa tai joita ei enää kehitetä tai valmisteta, ja aineet, joiden rakennetta on muunneltu, tai vain eläinlääketieteelliseen käyttöön hyväksytyt lääkeaineet), on kielletty kaikkina aikoina.

Tähän ryhmään kuuluu useita eri aineita, esimerkiksi BPC-157

S1. ANABOLISET AINEET (KIELLETTY KAIKKINA AIKOINA)

1. Anabolis-androgeeniset steroidit (AAS) ulkopuolisesti annosteltuna, esimerkiksi

Sekä muut kemialliselta rakenteeltaan tai biologisilta vaikutuksiltaan vastaavat aineet.

SUEKin lisäämiä muita esimerkkejä vastaavista aineista:

2. Muut anaboliset aineet, esimerkiksi

Muut vastaavat aineet

S2. PEPTIDIHORMONIT, KASVUTEKIJÄT, VASTAAVAT AINEET JA MIMEETIT (KIELLETTY KAIKKINA AIKOINA)

Seuraavat aineet sekä muut kemialliselta rakenteeltaan tai biologisilta vaikutuksiltaan vastaavat aineet ovat kiellettyjä:

1. Erytropoietiinit (EPO) ja erytropoieesia eli punasolutuotantoa stimuloivat aineet:

1.1. Erytropoietiinireseptorin agonistit

Esimerkiksi:

1.2. Hypoksian indusoiman tekijän (HIF) aktivaattorit

Esimerkiksi:

Syanokobalamiini (B12-vitamiini) ei ole kielletty.

1.3. GATA-estäjät

Esimerkiksi:

1.4. Transformoivan kasvutekijä beeta (TGF-beeta) signaloinnin estäjät

Esimerkiksi:

1.5. Synnynnäisen korjausreseptorin agonistit

Esimerkiksi:

2. Peptidihormonit ja niitä vapauttavat aineet

2.1. Istukkahormoni (koriongonadotropiini, hCG) ja lutenisoiva hormoni (LH) sekä niitä vapauttavat aineet on kielletty miehiltä

Esimerkiksi:

2.2. Kortikotropiinit ja niitä vapauttavat aineet:

Esimerkiksi:

2.3. Kasvuhormoni (GH, Somatotropiini, Somatropiin), sen analogit ja sen fragmentit:

Kasvuhormonin analogit, esimerkiksi:

Kasvuhormonin fragmentit, esimerkiksi

2.4. Kasvuhormonia vapauttavat aineet, esimerkiksi

Kasvuhormonia vapauttava hormoni (GHRH) ja sen analogit, esimerkiksi:

Kasvuhormonin eritystä lisäävät aineet (GHS), esimerkiksi:

Kasvuhormonia vapauttavat peptidit (GHRP), esimerkiksi:

3. Kavutekijät ja kasvutekijämodulaattorit

Esimerkiksi:

Muut kasvutekijät tai kasvutekijämodulaattorit, jotka vaikuttavat lihasten, jänteiden tai nivelsiteiden proteiinisynteesiin tai proteiinin hajoamiseen, verisuonitukseen, energiankäyttöön, uusiutumiskykyyn tai lihassäietyypin muutoksiin.

S3. β2-AGONISTIT (KIELLETTY KAIKKINA AIKOINA)

Kaikki selektiiviset ja ei-selektiiviset β2-agonistit mukaan lukien niiden kaikki optiset isomeerit ovat kiellettyjä. Poikkeuksena keuhkoinhalaationa käytettävät formoteroli, salbutamoli ja salmeteroli rajoitetuin annostuksin (katso myöhemmin).

Esimerkiksi:

Poikkeuksena seuraavat, jotka eivät ole kiellettyjä:

- Keuhkoinhalaationa käytettävä salbutamoli: enintään 1 600 mikrogrammaa 24 tunnin aikana, jaettuna annoksiin, jotka eivät ylitä 600 mikrogrammaa 8 tunnin aikana mistä tahansa annoksesta laskettuna. Salbutamolin käytölle tulee kuitenkin aina olla erivapaus kaikilla annoksilla, myös keuhkoinhalaationa käytettäessä, mikäli urheilijalla on myönnetty erivapaus S5 ryhmän diureetin (esim. furosemidi, hydroklooritiatsidi, spironolaktoni) tai peiteaineen käytölle.

- Keuhkoinhalaationa käytettävä formoteroli: enintään 54 mikrogrammaa 24 tunnin aikana. Formoterolin käytölle tulee kuitenkin aina olla erivapaus kaikilla annoksilla, myös keuhkoinhalaationa käytettäessä, mikäli urheilijalla on myönnetty erivapaus S5 ryhmän diureetin (esim. furosemidi, hydroklooritiatsidi, spironolaktoni) tai peiteaineen käytölle.

- Keuhkoinhalaationa käytettävä salmeteroli: enintään 200 mikrogrammaa 24 tunnin aikana

- Keuhkoinhalaationa käytettävä vilanteroli: enintään 25 mikrogramaa 24 tunnin aikana

Virtsan formoterolipitoisuuden ylittäessä 40 ng/ml tai salbutamolipitoisuuden ylittäessä 1 000 ng/ml ainetta ei katsota käytetyn lääkinnälliseen tarkoitukseen, vaan kyseessä katsotaan olevan positiivinen testitulos, ellei urheilija näytä kontrolloidun farmakokineettisen tutkimuksen avulla toteen, että poikkeava löydös johtuu keuhkoinhalaationa lääkinnälliseen tarkoitukseen käytetystä formoterolista tai salbutamolista yllä mainittujen enimmäisannosmäärien puitteissa.

S4. HORMONEIHIN JA AINEENVAIHDUNTAAN VAIKUTTAVAT MODULAATTORIT (KIELLETTY KAIKKINA AIKOINA)

Seuraavat hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit ovat kiellettyjä:

1. Aromataasin estäjät

Esimerkiksi:

2. Antiestogeeniset aineet (Antiestrogeenit ja Selektiiviset estrogeenireseptorin modulaattorit (SERM)

Esimerkiksi:

3. Tyypin IIB aktiviinireseptorin aktivaatiota estävät aineet

Esimerkiksi:

4. Metaboliset modulaattorit

4.1. Adenosiinimonofosfaatin aktivoiman proteiinikinaasin (AMPK) aktivaattorit

Esimerkiksi:

4.2. Insuliinit ja insuliinimimeetit

Esimerkiksi:

4.3. Meldonium (mildronaatti)

4.4. Trimetatsidiini

S5. DIUREETIT JA PEITEAINEET (KIELLETTY KAIKKINA AIKOINA)

Seuraavat diureetit*** ja peiteaineet*** on kielletty, kuten myös muut kemialliselta rakenteeltaan tai biologisilta vaikutuksiltaan vastaavat aineet:

Plasmavolyymin lisääjät

Esimerkiksi:

*** Kun jollekin aineelle on asetettu virtsan lääkeainepitoisuudelle raja-arvo, edellyttää kyseisen aineen käyttö yhdessä diureetin tai peiteaineen kanssa joko kilpailujen aikana (katiini, efedriini, metyyliefedriini, pseudoefedriini) tai sekä kilpailujen aikana että kilpailujen ulkopuolella (formoteroli, salbutamoli) käytetystä määrästä riippumatta, että myös kyseiselle aineelle on myönnetty erivapaus diureetin tai peiteaineen käytölle myönnetyn erivapauden lisäksi.7

Drospirenonia, pamabromia ja silmätippoina käytettyjä hiilihappoanhydraasin estäjiä (esimerkiksi brintsoliamidia tai dortsoliamidia) ei ole kielletty.

Felypressiinin käyttö paikallisesti hammaslääketieteellisen toimenpiteen yhteydessä ei ole kielletty.6

KIELLETYT MENETELMÄT

M1. VEREN JA SEN KOMPONENTTIEN MANIPULAATIO (KAIKKINA AIKOINA KIELLETTY)

Seuraavat menetelmät ovat kiellettyjä:

1. Oman tai vieraan veren, keinoveren tai minkä hyvänsä punasolutuotteen annostelu verenkiertoon tai oman veren uudelleen annostelu poisottamisen jälkeen on kielletty.

2. Hapenoton ja hapen kuljetuksen tai kudoksiin vapautumisen keinotekoinen lisääminen.

Esimerkiksi:

Muunnellut hemoglobiinivalmisteet

Inhaloitu lisähappi ei ole kielletty.

3. Veren tai veren komponenttien kaikenlainen suonensisäinen manipulaatio fysikaalisin tai kemiallisin keinoin.

M2. KEMIALLINEN JA FYSIKAALINEN MANIPULAATIO (KAIKKINA AIKOINA KIELLETTY)

Seuraavat menetelmät ovat kiellettyjä:

1. Manipulointi tai manipuloinnin yritys tarkoituksena muuttaa dopingtestissä annetun näytteen laatua tai koostumusta on kielletty. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi virtsanäytteen vaihto tai turmeleminen, esimerkiksi proteaasin lisääminen näytteeseen.

2. Suonensisäiset nesteensiirrot eli infuusiot ja/tai injektiot, jotka yhteensä ylittävät 100 ml 12 tunnin aikana, lukuun ottamatta sairaalahoitojen, kirurgisten toimenpiteiden tai kliinisten diagnostisten tutkimusten yhteydessä annettuja aiheellisia nesteensiirtoja.

M3. GEENI- ja SOLUDOPING (KAIKKINA AIKOINA KIELLETTY)

Seuraavat urheilusuoritusta mahdollisesti parantavat menetelmät ovat kiellettyjä:

1. Sellaisten nukleiinihappojen tai nukleiinihappoanalogien käyttö, joilla voidaan muuttaa genomisekvenssejä ja/tai muuttaa geenin ilmentymistä millä tahansa mekanismilla. Tämä sisältää esimerkiksi geenin muokkaus-, vaimentamis- ja siirtotekniikat.

2. Tavallisten tai geneettisesti muunneltujen solujen käyttö.

KILPAILUN AIKANA KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT

Kohdissa S0.-S5. ja M1.-M3. määriteltyjen aineiden ja menetelmien lisäksi seuraavat ovat kiellettyjä kilpailujen aikana:

Kielletyt aineet

S6. PIRISTEET (KILPAILUJEN AIKANA KIELLETTY)

Päihteet tässä ryhmässä: kokaiini ja metyleenidioksimetamfetamiini (ekstaasi)

Kaikki piristeet sekä niiden mahdolliset eri optiset isomeerit (esimerkiksi d- ja l-) ovat kiellettyjä.

Piristeisiin kuuluvat:

a: Muut kuin erikseen määritellyt piristeet:

Piriste, jota ei mainita tässä kohdassa, on kohdan b mukainen erikseen määritelty aine.

b: Erikseen määritellyt piristeet:

Esimerkiksi:

Sekä muut kemialliselta rakenteeltaan tai biologisilta vaikutuksiltaan vastaavat aineet.

Kiellettyjä eivät ole iholle, nenään tai silmään annosteltavat imidatsolijohdannaiset (esimerkiksi brimonidiini, fenoksatsoliini, indanatsoliini, klonatsoliini, ksylometatsoliini, nafatsoliini, oksimetatsoliini ja tetrytsoliini) sekä seurannan kohteena vuonna 2022 olevat piristeet (bupropioni, fenyyliefriini eli metaoksedriini, fenyylipropanoliamiini eli norefedriini, kofeiini, nikotiini, pipradroli ja synefriini).

Klonidiini ei ole kielletty.

Adrenaliini (epinefriini) on sallittu paikallisesti annettuna (esimerkiksi nenä- ja silmätippoina) sekä paikallispuudutuksen yhteydessä.

Katiini (d-norpseudoefedriini) ja sen l-isomeeri ovat kielletty, jos virtsapitoisuus on yli 5 mikrog/ml.

Efedriini ja metyyliefedriini ovat kiellettyjä, jos virtsan efedriini- tai metyyliefedriinipitoisuus on yli 10 mikrog/ml. SUEKin arvioima varoaika efedriinille ja metyyliefedriinlle on 4 vrk. Varoaika ei koske kuitenkaan urheilijaa, jolla on erivapaus S5 ryhmän diureetin (esim. furosemidi, hydroklooritiatsidi, spironolaktoni) tai peiteaineen käytölle. Tällöin urheilija tarvitsee aina erivapauden myös efedriinin/metyyliefedriinin käytölle myös käytettäessä ennen kilpailua. 13

Pseudoefedriini on kielletty, jos virtsan pseudoefedriinipitoisuus on yli 150 mikrog/ml. WADAn arvioima varoaika pseudoefedriinille on 24 tuntia. Varoaika ei koske kuitenkaan urheilijaa, jolla on erivapaus S5 ryhmän diureetin (esim. furosemidi, hydroklooritiatsidi, spironolaktoni) tai peiteaineen käytölle. Tällöin urheilija tarvitsee aina erivapauden myös pseudoefedriinin käytölle myös käytettäessä ennen kilpailua. 18

S7. HUUMAAVAT KIPULÄÄKKEET (KILPAILUJEN AIKANA KIELLETTY)

Päihteet tässä ryhmässä: diamorfiini (heroiini)

Seuraavat huumaavat kipulääkkeet ja niiden kaikki optiset isomeerit ovat kiellettyjä:

S8. KANNABINOIDIT (KILPAILUJEN AIKANA KIELLETTY)

Päihteet tässä ryhmässä: tetrahydrokannabinoli (THC)

Kaikki luonnosta saatavat ja synteettiset kannabinoidit ovat kiellettyjä, esimerkiksi:

Poikkeuksena kannabidioli, joka ei ole kielletty

S9. GLUKOKORTIKOIDIT (KILPAILUJEN AIKANA KIELLETTY)

Kaikki glukokortikoidit ovat kiellettyjä annosteltuina suun kautta (mukaan lukien suun limakalvolle annostelut), peräsuoleen ja injektiona pistospaikasta riippumatta.

Esimerkiksi:

Muilla tavoin annosteltuina (esimerkiksi keuhkoinhalaatioina, voiteina, tippoina tai suihkeina silmien, korvien ja nenän limakalvoille sekä iholle voiteena ihon sairauksien hoitoon) ne ovat sallittuja.

TIETYISSÄ URHEILULAJEISSA KIELLETYT AINEET

P1. BEETASALPAAJAT (TIETYISSÄ URHEILULAJEISSA KIELLETTY)

Esimerkiksi:

Sekä muut kemialliselta rakenteeltaan tai biologisilta vaikutuksiltaan vastaavat aineet.

Beetasalpaajat ovat kiellettyjä seuraavissa urheilulajeissa:

Suluissa on kansainvälinen liitto.

Beetasalpaajat ovat kiellettyjä vain kilpailuissa. Kuitenkin lajeissa, joiden kohdalla on *****-merkintä (ammunta ja jousiammunta), beetasalpaajat on kielletty sekä kilpailuissa että niiden ulkopuolella.

Ampumaurheilun kansainvälinen lajiliitto ISSF on ilmoittanut, ettei beetasalpaajien käyttö ole mahdollista sen alaisissa kilpailuissa edes erivapauden turvin. ISSF:n vaatimuksesta myös kansallisten antidopingorganisaatioiden tulee noudattaa kyseistä linjausta. Tämä tarkoittaa, että SUEKin tasomäärittelyn piiriin kuuluvien ampumaurheilijoiden (Tasomäärittely: yleisen sarjan miesten ja naisten sekä nuorten yli 15-vuotiaiden SM-kilpailuihin osallistuvat ampujat kivääri-, pistooli-, haulikko- ja riistamaaliammunnassa) ei ole enää mahdollista käyttää beetasalpaajia kansallisissakaan kilpailuissa tai kilpailujen ulkopuolella edes erivapauden turvin. Myöskään aiemmin myönnetyt erivapaudet eivät täten enää ole voimassa. SUEKin erivapauslautakunta voi myöntää ainoastaan takautuvia erivapauksia beetasalpaajan käytölle SUEKin tasomäärittelyn ulkopuolelle jääville urheilijoille.

Tarkentavat viitteet

1, Testosteronin käyttö on kielletty kaikkina aikoina. Erivapaus testosteronin käytölle voidaan myöntää urheilijalle ainoastaan silloin, kun testosteronin vajaaeritykselle voidaan osoittaa perusteellisin tutkimuksin yksiselitteinen elimellinen syy, esimerkiksi primaarinen tai sekundaarinen hypogonadismi. Pelkästään matalahkojen seerumin testosteronipitoisuuksien ja subjektiivisten arviointiasteikkojen tulosten perusteella ei urheilijalle myönnetä erivapautta testosteronin käyttöön. Ikääntymisen, obesiteetin, ylikunnon, stressin, iatrogeenisen hyperprolaktinemian ja muiden syiden aiheuttaman toiminnallisen testosteronivajeen perusteella ei myöskään myönnetä erivapautta testosteronin käyttöön. Perustelluissa tapauksissa erivapaus voidaan myöntää matalin annoksin toteutettavalle lyhytaikaiselle testosteronin käytölle puberteetin käynnistämiseksi.

2, Istukkahormonin ja lutenisoivan hormonin ja niitä vapauttavien aineiden käyttö on kielletty kaikkina aikoina ja vain miespuolisilta urheilijoilta.

3, Formoteroli on sallittu vain keuhkoinhalaatioina, kuitenkin korkeintaan annoksella 54 mikrogrammaa 24 tunnin aikana. Suuremmilla annoksilla kehkoinhalaationa tai muilla antotavoilla käyttö on kielletty kaikkina aikoina. Mikäli urheilijalla on myönnetty erivapaus S5 ryhmän diureetin eli nesteenpoistoaineen (esim. furosemidi, hydroklooritiatsidi, spironolaktoni) tai peiteaineen käytölle, formoterolin käytölle tulee aina olla erivapaus kaikilla annoksilla, myös keuhkoinhalaationa käytettäessä. Virtsan formoterolipitoisuuden ylittäessä 40 ng/ml ainetta ei katsota käytetyn lääkinnälliseen tarkoitukseen, vaan kyseessä katsotaan olevan positiivinen testitulos, ellei urheilija näytä kontrolloidun farmakokineettisen tutkimuksen avulla toteen, että poikkeava löydös johtuu keuhkoinhalaationa lääkinnälliseen tarkoitukseen käytetystä formoterolista (enintään 54 mikrogrammaa 24 tunnin aikana).

4, Salbutamoli on sallittu vain keuhkoinhalaatioina, kuitenkin enintään 1 600 mikrogrammaa 24 tunnin aikana jaettuna annoksiin, jotka eivät ylitä 600 mikrogrammaa 8 tunnin aikana mistä tahansa annoksesta laskettuna. Suuremmilla annoksilla keuhkoinhalaationa tai muilla antotavoilla käyttö on kielletty kaikkina aikoina. Mikäli urheilijalla on myönnetty erivapaus S5 ryhmän diureetin eli nesteenpoistoaineen (esim. furosemidi, hydroklooritiatsidi, spironolaktoni) tai peiteaineen käytölle, salbutamolin käytölle tulee aina olla erivapaus kaikilla annoksilla, myös keuhkoinhalaationa käytettäessä. Virtsan salbutamolipitoisuuden ylittäessä 1 000 ng/ml ainetta ei katsota käytetyn lääkinnälliseen tarkoitukseen, vaan kyseessä katsotaan olevan positiivinen testitulos, ellei urheilija näytä kontrolloidun farmakokineettisen tutkimuksen avulla toteen, että poikkeava löydös johtuu keuhkoinhalaationa lääkinnälliseen tarkoitukseen käytetystä salbutamolista (enintään 1 600 mikrogrammaa/vrk, ei kuitenkaan enempää kuin 600 mikrogrammaa 8 tunnin aikana). Huom.! Salbutamolia voidaan käyttää eri annosmuotoisina keuhkoinhalaatioina: inhalaatiojauheena, inhalaatiosumutteena sekä sumuteliuoksina. Inhalaatiojauhe- ja inhalaatiosumutevalmisteet on valmistettu siten, että ne tuottavat keuhkoihin tarkan annoksen, joko 100 tai 200 mikrogrammaa kerta-annoksena. Sen sijaan käyttämällä sumutinliuosta ylittyy jo yhdellä lääketehtaan suosittamalla inhaloidulla kerta-annoksella (2 500 tai 5 000 mikrogrammaa) antidopingsäännösten mukainen korkein vuorokausiannos ja virtsan salbutamolipitoisuus saattaa nousta yli sallitun rajapitoisuuden. Sumuteliuos on tarkoitettu vaikean astmakohtauksen hoitoon, lähinnä sairaalaolosuhteissa. Salbutamolin käyttö sumuteliuoksena edellyttää hyvin perusteltua erivapautta, samoin kuin salbutamolin käyttö tabletteina tai oraaliliuoksena.

5, Salmeteroli on sallittu vain keuhkoinhalaatioina, kuitenkin korkeintaan annoksella 200 mikrogrammaa 24 tunnin aikana. Suuremmilla annoksilla keuhkoinhalaationa tai muilla antotavoilla käyttö on kielletty kaikkina aikoina.

6, Brintsoliamidi ja dortsoliamidi eivät ole kiellettyjä silmätippoina annosteltaessa. Muilla antotavoilla käyttö on kielletty kaikkina aikoina.

7, Kun jollekin aineelle on asetettu virtsan lääkeainepitoisuudelle raja-arvo, edellyttää kyseisen aineen käyttö yhdessä diureetin tai peiteaineen kanssa joko kilpailujen aikana (katiini, efedriini, metyyliefedriini, pseudoefedriini) tai sekä kilpailujen aikana että kilpailujen ulkopuolella (formoteroli, salbutamoli) käytetystä määrästä riippumatta, että myös kyseiselle aineelle on myönnetty erivapaus diureetin tai peiteaineen käytölle myönnetyn erivapauden lisäksi.

8, Felypressiinin käyttö paikallisesti hammaslääketieteellisen puudutuksen yhteydessä ei ole kielletty.

9, Suola-, sokeri-, rauta- ja ravintoliuoksia sekä joitakin sallittuja lääkeaineita, joita annostellaan suonensisäisenä yli 100 ml infuusiona ei mainita sinällään kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa. Suonensisäiset nesteensiirrot ja/tai injektiot on kuitenkin kielletty kaikkina aikoina, mikäli annetun nesteen määrä ylittää 100 millilitraa 12 tunnin aikana lukuun ottamatta sairaalahoitojen, kirurgisten toimenpiteiden tai kliinisten diagnostisten tutkimusten yhteydessä annettuja aiheellisia nesteensiirtoja.

10, Amfetamiini ja deksamfetamiini ovat kiellettyjä kilpailun aikana, ja niitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty. SUEKin arvioima varoaika amfetamiinille ja deksamfetamiinille on noin 7 vuorokautta.

11, Lisdeksamfetamiini on kielletty kilpailun aikana, ja sitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty. SUEKin arvioima varoaika lisdeksamfetamiinille on noin 7 vuorokautta.

12, Adrenaliini on kielletty kilpailun aikana, ja sitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty. Adrenaliini on kuitenkin sallittu paikallisesti annettuna (esimerkiksi nenä- ja silmätippoina) sekä paikallispuudutuksen yhteydessä. Mikäli adrenaliinia tarvitaan akuutin vakavan tautitilan (esimerkiksi ruiskeena anafylaktisen reaktion) hoitoon ja urheilija aikoo osallistua kilpailuun seuraavan vuorokauden aikana, hänen tulee hakea erivapautta takautuvasti heti hoidon jälkeen. SUEKin arvioima varoaika adrenaliinille on noin 1 vuorokausi.

13, Efedriini ja metyyliefedriini ovat kiellettyjä kilpailujen aikana, ja niitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty. Virtsan efedriini- tai metyyliefedriinipitoisuus ei saa ylittää pitoisuutta 10 mikrogrammaa/ml. SUEKin arvioima varoaika efedriinille on noin 4 vuorokautta.Varoaika ei koske kuitenkaan urheilijaa, jolla on erivapaus S5 ryhmän diureetin (esim. furosemidi, hydroklooritiatsidi, spironolaktoni) tai peiteaineen käytölle. Tällöin urheilija tarvitsee aina erivapauden myös efedriinin ja metyyliefedriinin käytölle myös käytettäessä ennen kilpailua.

14, Etilefriini on kielletty kilpailun aikana, ja sitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty. SUEKin arvioima varoaika etilefriinille on noin 3 vuorokautta.

15, Metyylifenidaatti on kielletty kilpailun aikana, ja sitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty. SUEKin arvioima varoaika metyylifenidaattivalmisteille on noin 7 vuorokautta.

16, Modafiniili on kielletty kilpailun aikana, ja sitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty. SUEKin arvioima varoaika modafiniilille on noin 7 vuorokautta.

17, Noradrenaliini on kielletty kilpailun aikana, ja sitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty. SUEKin arvioima varoaika noradrenaliinille on noin 1 vuorokausi.

18, Pseudoefedriini on kielletty kilpailun aikana, ja sitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty. Virtsan pseudoefedriinipitoisuus ei saa ylittää pitoisuutta 150 mikrogrammaa/ml. WADAn selvitysten perusteella tämä rajapitoisuus ei ylity tavanomaisilla hoidollisilla pseudoefedriiniannoksilla (esimerkiksi otettaessa 60 mg:n kapseleita 1 kapseli 1–3 kertaa päivässä, 120 mg:n depottabletteja 1 tabletti 2 kertaa päivässä, tai 240 mg:n depottabletteja 1 tabletti päivässä) mikäli viimeisestä pseudoefedriiniannoksesta on kulunut 24 tuntia, eli pseudoefedriinin varoaika on yksi vuorokausi. Varoaika ei koske kuitenkaan urheilijaa, jolla on erivapaus S5 ryhmän diureetin (esim. furosemidi, hydroklooritiatsidi, spironolaktoni) tai peiteaineen käytölle. Tällöin urheilija tarvitsee aina erivapauden myös pseudoefedriinin käytölle myös käytettäessä ennen kilpailua. Pelkkä allerginen nuha tai nenän tukkoisuus ei riitä perusteeksi erivapauden myöntämiseksi pseudoefedriinin käyttöön, sillä niiden hoitamiseksi voidaan käyttää kilpailua edeltävän 24 tunnin aikana sallittujen antihistamiinien lisäksi sallittuja nenäsuihkeita.

19, Selegiliini (deprenyyli) on kielletty kilpailun aikana, ja sitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty. SUEKin arvioima varoaika selegiliinivalmisteille on noin 7 vuorokautta.

20, Apraklonidiini on kielletty kilpailun aikana, ja sitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty. SUEKin arvioima varoaika apraklonidiinille on noin 3 vuorokautta. Paikallisesti annosteltuna (esimerkiksi silmätippoina) apraklonidiini on kuitenkin sallittu.

21, Brimonidiini on kielletty kilpailun aikana, ja sitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty. SUEKin arvioima varoaika brimonidiinille on noin 2 vuorokautta. Paikallisesti annosteltuna silmätippoina tai geelinä brimonidiini on kuitenkin sallittu.

22, Huumaavat kipulääkkeet (vahvat opioidit) ovat kiellettyjä kilpailun aikana, ja niitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty. SUEKin arvioima varoaika alfentaniilille on noin 2 vuorokautta, buprenorfiinivalmisteille noin 30 vuorokautta, hydromorfonille noin 7 vuorokautta, metadonille noin 30 vuorokautta, morfiinille noin 7 vuorokautta, oksikodonille noin 7 vuorokautta, remifentaniilille noin 2 vuorokautta ja sufentaniilille noin 8 vuorokautta.Mikäli urheilija osallistuu kilpailuun lääkityksen aikana, tulee kielletylle opioidilääkitykselle olla voimassa oleva erivapaus. Mikäli opioidilääkitys on lopetettu ennen kilpailua varoaikana, kielletyn lääkeaineen pitoisuudet saattavat ylittää raportointirajan dopingnäytteessä vielä kilpailun aikana. Urheilija voi kuitenkin hakea erivapautta Kansainvälisen erivapausstandardin mukaan takautuvasti positiiivisen dopingtestituloksen jälkeen (jollei urheilija ole hakenut sitä etukäteen), silloin kun kiellettyä opioidia on käytetty vain kilpailun ulkopuolella varoajan kuluessa (mutta ei kilpailun aikana). Tällöin on kuitenkin hyvä varmistaa etukäteen, että erivapauden myöntämisen ehdot täyttyvät. Urheilijalla tulee olla potilasasiakirjat valmiina, jos erivapautta on haettava dopingtestin jälkeen takautuvasti.

23, Delta-9-tetrahydrokannabinoli (THC) on kielletty kilpailun aikana, ja sitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä.

24, Kaikki glukokortikoidit ovat kiellettyjä kilpailun aikana suun kautta (mukaan lukien suun limakalvolle), peräsuoleen, tai injektiona annosteltuna pistospaikasta riippumatta. Niitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Muilla tavoin annosteltuina (esimerkiksi keuhkoinhalaatioina, voiteina, tippoina tai suihkeina silmien, korvien ja nenän limakalvolle sekä voiteena iholle ihon sairauksien hoitoon) ne ovat sallittuja.

WADA on määritellyt varoajat glukokortikoideille antovan ja vaikuttavan aineen mukaan, kun lääkettä käytetään valmistajan suosittelemia annoksia. WADA ei ole määritellyt varoaikoja peräsuoleen annostelulle. SUEKin arvion mukaan peräsuoleen annosteltaessa varoajat ovat samat kuin suun kautta annosteltaessa.

Mikäli urheilijaa lääkitään kilpailuaikana glukokortikoideilla, tulee kielletylle glukokortikoidilääkitykselle olla voimassa oleva erivapaus. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty.

Mikäli glukokortikoidilääkitys on lopetettu ennen kilpailua varoaikana, kielletyn lääkeaineen pitoisuus saattaa ylittää raportointirajan vielä kilpailun aikana otetuissa dopingnäytteissä. Urheilija voi kuitenkin hakea erivapautta Kansainvälisen erivapausstandardin mukaan takautuvasti postiivisen dopingtestituloksen jälkeen (jollei urheilija ole hakenut sitä etukäteen), silloin kun lääkäri on antanut tai määrännyt kiellettyä glukokortikoidia ja sitä on käytetty vain kilpailun ulkopuolella esim. varoaikana (mutta ei kilpailun aikana). Tällöin on kuitenkin hyvä varmistaa ennakkoon, että erivapauden myöntämisen lääketieteelliset ehdot täyttyvät. Urheilijalla tulee olla potilasasiakirjat saatavilla, jos erivapautta on haettava takautuvasti positiivisen dopingnäytteen antamisen jälkeen.

25, Beetasalpaajat on kielletty ammunnassa (ISSF, IPC) ja jousiammunnassa (WA) kaikkina aikoina. Tietyissä muissa lajeissa (katso alla) ne ovat kiellettyjä kilpailun aikana, jolloin beetasalpaajia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä (P1.). Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty. Beetasalpaajat ovat kiellettyjä seuraavissa urheilulajeissa (suluissa kansainvälinen liitto) vain kilpailujen aikana: autourheilu (FIA), biljardi (kaikki lajit, WCBS), darts (WDF), freestyle (aerials ja halfpipe, FIS), golf (IGF), lumilautailu (halfpipe ja big air, FIS), mäkihyppy (FIS) ja sukellus (kaikissa vapaasukelluksen, sukelluskalastuksen ja tarkkuusammunnan alaluokissa, CMAS). Lisäksi ampumaurheilun kansainvälinen lajiliitto ISSF on ilmoittanut, ettei sen alaisissa kilpailuissa beetasalpaajien käyttö ole mahdollista edes erivapauden turvin. SUEKin arvioimat viitteelliset varoajat eri beetasalpaajien käytölle ovat seuraavat: asebutololi 14 vuorokautta, atenololi 14 vuorokautta, betaksololi 14 vuorokautta, bisoprololi 14 vuorokautta, esmololi 5 vuorokautta, karvediloli 9 vuorokautta, labetaloli 7 vuorokautta, metoprololi 5 vuorokautta, nebivololi 30 vuorokautta, propranololi 5 vuorokautta, seliprololi 5 vuorokautta, sotaloli 7 vuorokautta ja timololi 7 vuorokautta. Varoajat koskevat lajeja, joissa beetasalpaajat ovat kiellettyjä vain kilpailun aikana.

26, Metyyliheksaaniamiini on kielletty kilpailun aikana ja sitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Eräissä ravintolisissä on metyyliheksaaniamiinia (muita käytettyjä nimiä: 2-amiini-4-metyyliheksaaniamiini; dimetyyliamyyliamiini; DMAA; fortane; geranamiini; metyylipentyyliamiini; pentyyliamiini).

27, Katiini on kielletty kilpailun aikana ja sitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otettavista näytteistä. Virtsan katiinipitoisuus ei saa ylittää pitoisuutta 5 mikrogrammaa/ml. Mikäli urheilijalla on käytössä S5.-ryhmän aine, mikä tahansa katiinipitoisuus näytteessä johtaa dopingrikkomusepäilyyn.

28, Tämä lääke on kielletty kilpailun aikana, ja sitä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole toisin määritelty.

29, Vilanteroli on sallittu vain keuhkoinhalaationa, kuitenkin korkeintaan annoksella 25 mikrogramaa 24 tunnin aikana. Suuremmilla annoksilla keuhkoinhalaationa tai muilla antotavoilla käyttö on kielletty kaikkina aikoina.