Dopingmedelsgrupper och dopingmedel 2023

Förbjudna substanser och metoder i idrotten 2023, baserad på världsantidopingbyrån WADA:s förteckning

(Noterna hänvisar till de specificerande referenser som finns i slutet av publikationen. Asteriskerna hänvisar till förtydliganden som finns under rubriken i fråga.)

Den officiella versionen av förteckningen över förbjudna substanser och metoder upprätthålls av WADA och publiceras på engelska och franska på WADA:s webbplats. Ifall det finns motstridigheter mellan de finsk-, svensk-, engelsk- och franskspråkiga versionerna, gäller den engelskspråkiga versionen.

Alla förbjudna substanser räknas till ”separat specificerade substanser”, med undantag av substanser som hör till kategorierna S1., S2., S.4.3., S4.4. och S6.a. samt förbjudna metoder i kategorierna M1., M2.1. och M3.

SUBSTANSER OCH METODER FÖRBJUDNA UNDER ALLA TIDER (VID OCH UTANFÖR TÄVLING, TILL EXEMPEL UNDER TRÄNINGSPERIODER OCH MELLAN TÄVLINGAR)

Exempel på förbjudna substanser och metoder

Substanser som är markerade med kursiv stil nämns inte i sig i WADA:s förteckning över förbjudna substanser och metoder, men ingår enligt FCEI:s tolkning i andra motsvarande substanser eller i derivat av dessa.

SUBSTANSER OCH METODER FÖRBJUDNA UNDER ALLA TIDER (VID OCH UTANFÖR TÄVLING, TILL EXEMPEL UNDER TRÄNINGSPERIODER OCH MELLAN TÄVLINGAR)

FÖRBJUDNA SUBSTANSER

S0. LÄKEMEDEL UTAN FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND (FÖRBJUDNA UNDER ALLA TIDER)

Alla farmakologiska preparat som inte hör till någon av kategorierna i den här förteckningen och som inte har godkänts av statliga hälsovårdsmyndigheter för terapeutiskt bruk hos människor (till exempel läkemedel i preklinisk eller klinisk fas eller läkemedel som inte längre utvecklas eller tillverkas och preparat vars sammansättning har ändrats eller läkemedel som endast har godkänts för veterinärmedicinskt bruk) är under alla tider förbjudna.

Till den här klassen hör många olika substanser inklusive, men inte begränsat till BPC-157.

S1. SUBSTANSER MED ANABOL EFFEKT (FÖRBJUDNA UNDER ALLA TIDER)

1. Anabola androgena steroider (AAS) exogent administrerade, till exempel

Samt andra substanser med liknande kemisk struktur eller biologisk effekt.

Ytterligare exempel på metaboliter och isomerer tillagda av FCEI:

2. Andra anabola substanser, till exempel

Andra motsvarande substanser

S2. PEPTIDHORMONER, TILLVÄXTFAKTORER, MOTSVARANDE SUBSTANSER OCH MIMETIKA (FÖRBJUDNA UNDER ALLA TIDER)

Följande substanser samt andra substanser med liknande kemisk struktur eller liknande biologisk(a) effekt(er) är förbjudna:

1. Erytropoetiner (EPO) och erytropoesstimulerande substanser, dvs. substanser som stimulerar bildning av röda blodkroppar:

1.1. Erytropoetin-receptoragonister

Till exempel:

1.2. Aktivatorer av hypoxiinducerande faktorer (HIF)

Till exempel:

Cyanokobalamin (vitamin B12) är inte förbjudet.

1.3. GATA-inhibitorer

Till exempel:

1.4. Transformerande tillväxtfaktor beta (TGF-beta) signalinhibitorer

Till exempel:

1.5. Naturliga reparationsreceptoragonister

Till exempel:

2. Peptidhormoner och deras frisättande faktorer

2.1. Koriongonadotropin (hCG) och luteiniserande hormon (LH) samt ämnen som frisätter dem är förbjudna hos män

Till exempel:

2.2. Kortikotropiner och deras frisättande faktorer:

Till exempel:

2.3. Tillväxthormon (GH, Somatotropin, Somatropin), dess analog och dess fragment

Tillväxthormonanaloger, till exempel

Fragment av tillväxthormon, till exempel

2.4.Tillväxthormon (GH) frisättande faktorer

Tillväxthormonfrisättande hormon (GHRH) och dess analoger, till exempel:

Substanser som ökar utsöndringen av tillväxthormon (GHS), till exempel:

Tillväxthormonfrisättande peptider (GHRP), till exempel:

3. Tillväxtfaktorer och tillväxtfaktormodulatorer

Till exempel:

Andra tillväxtfaktorer eller tillväxtfaktormodulatorer som påverkar muskel-, sen- eller ligamentproteinsyntesen/degradationen, vaskularisation, energiutnyttjande, regenerativ kapacitet eller fibertypsförändringar.

S3. β2-AGONISTER (FÖRBJUDNA UNDER ALLA TIDER)

Alla selektiva och icke-selektiva β2-agonister inklusive deras alla optiska isomerer är förbjudna. Undantaget är formoterol, salbutamol och salmeterol som tas som inhalation i begränsade doser (se nedan).

Till exempel:

Undantag:

– Salbutamol som tas som inhalation: högst 1 600 mikrogram under 24 timmar fördelat på doser, som inte överskrider 600 mikrogram under 8 timmar räknat från vilken dos som helst. För användning av salbutamol måste man dock alltid ha dispens för alla doser, även vid användning som lunginhalation, om idrottaren har beviljats dispens för användning av diuretika (t.ex. furosemid, hydroklortiazid, spironolakton) eller maskerande substanser i grupp S5.

– Formoterol som tas som inhalation: dos högst 54 mikrogram under 24 timmar. För användning av formoterol måste man dock alltid ha dispens för alla doser, även vid användning som lunginhalation, om idrottaren har beviljats dispens för användning av diuretika (t.ex. furosemid, hydroklortiazid, spironolakton) eller maskerande substanser i grupp S5.

– Salmeterol som tas som inhalation: dos högst 200 mikrogram under 24 timmar

– Vilanterol som tas som inhalation: dos högst 25 mikrogram under 24 timmar

Då formoterolkoncentrationen överskrider 40 ng/ml eller salbutamolkoncentrationen överskrider 1000 ng/ml i urinen anses substansen inte ha använts i medicinskt syfte utan resultatet tolkas som ett positivt dopingprov, förutsatt att idrottsutövaren inte påvisar med en kontrollerad farmakokinetisk undersökning att det avvikande fyndet beror på inhalerad formoterol eller salbutamol som intagits i medicinskt syfte inom ramen för ovanstående maximidosmängder.

S4. MODULATORER SOM PÅVERKAR HORMONER OCH METABOLISM (FÖRBJUDNA UNDER ALLA TIDER)

Följande modulatorer som påverkar hormoner och metabolism är förbjudna:

4.1. Aromatashämmare

Till exempel:

4.2. Antiöstregena substaner (Antiöstrogener och Selektiva östrogenreceptormodulatorer (SERM))

Till exempel:

4.3. Substanser som förhindrar aktivering av receptor för aktivin typ IIB

Till exempel:

4.4. Metaboliska modulatorer

4.4.1. Aktivatorer av adenosinmonofosfataktiverad proteinkinas (AMPK)

Till exempel:

4.4.2. Insulin och insulinmimetika

Till exempel:

4.4.3. Meldonium (mildronat)

4.4.4. Trimetazidin

S5. DIURETIKA OCH MASKERANDE SUBSTANSER (FÖRBJUDNA UNDER ALLA TIDER)

Följande diuretika*** och maskerande substanser*** är förbjudna, liksom andra substanser med liknande kemisk struktur eller liknande biologisk(a) effekt(er):

Plasmaexpanderare

Till exempel:

*** Om ett gränsvärde har fastställts för halten i urinen av en viss substans, krävs för samtidig användning av substansen med diuretika eller maskerande substans (undantag är hämmare av kolsyreanhydras administerade som ögöndroppar och lokalt administrerad felypresiin vid tandläkarringgrepp), antingen vid tävling (katin, efedrin, metylefedrin, pseudoefedrin) eller vid och utanför tävling (formoterol, salbutamol) och oavsett de använda mängderna, att dispens har beviljats för användningen av substansen utöver dispensen för användning av diuretika eller maskerande substans.7

Drospirenon, pamabrom och hämmare av kolsyreanhydras administrerade som ögondroppar (till exempel brinzolamid eller dorzolamid) är inte förbjudna.

Felypressin lokalt administrerad vid tandläkaringrepp är inte förbjuden.6

FÖRBJUDNA METODER

M1. MANIPULATION AV BLOD OCH BLODKOMPONENTER (FÖRBJUDET UNDER ALLA TIDER)

Följande metoder är förbjudna:

1. Tillförsel av eget eller annans/andras blod, syntetiskt blod eller röda blodkroppsprodukter av något annat ursprung i blodomloppet eller återtillförsel av eget blod efter att det avlägsnats är förbjudet.

2. Konstgjord ökning av syreupptagning och syretransport eller frigörelse i vävnaderna. Till exempel:

Modifierade hemoglobinprodukter

Inhalerat tilläggssyre är inte förbjudet.

3. Alla former av intravaskulär manipulering av blod eller blodkomponenter med fysiska eller kemiska hjälpmedel.

M2. KEMISK OCH FYSISK MANIPULATION (FÖRBJUDET UNDER ALLA TIDER)

Följande metoder är förbjudna:

1. Manipulering eller försök till manipulering med avsikt att förändra kvaliteten eller sammansättningen på prover tagna vid dopingkontroll är förbjuden. Detta inkluderar till exempel utbyte eller förstörande av urin (till exempel tillförande av proteaser till prov).

2. Intravenös vätsketillförsel, dvs. infusioner och/eller injektioner, som tillsammans överstiger 100 ml under 12 timmar, utom då de är påkallade i samband med sjukhusvård, kirurgiska ingrepp eller kliniska diagnostiska undersökningar.

M3. GEN- och CELLDOPING (FÖRBJUDET UNDER ALLA TIDER)

Följande, som möjligen kan förbättra idrottsutövarens prestationsförmåga, är förbjudet:

1. Användning av nukleinsyre eller nukleinsyreanaloger som kan förändra genomsekvenser och / eller förändra genuttryck med vilken mekanism som helst. Detta inkluderar men är inte begränsat till genredigering, genavstängning och genöverföringstekniker.

2. Användning av normala eller genmodifierade celler.

SUBSTANSER OCH METODER FÖRBJUDNA VID TÄVLING

Förutom substanserna och metoderna i kategorierna S0.–S5. och M1.–M3. som definieras ovan är följande substanser förbjudna vid tävling:

Förbjudna substanser

S6. STIMULANTIA (FÖRBJUDNA VID TÄVLING)

Missbrukssubstanser i detta avsnitt: kokain och metylendioximetamfetamin (MDMA/ecstacy)

Alla stimulantia och deras eventuella olika optiska isomerer (till exempel d- och l-) är förbjudna.

Stimulantia inkluderar:

a: Ej specificerad stimulantia:

En stimulant som inte nämns i detta avsnitt är en specificerad substans enligt punkt b.

b: Specificerade stimulantia:

Till exempel:

Samt andra substanser med liknande kemisk struktur eller biologisk effekt.

Imidazolderivat (till exempel brimonidine, fenoxazolin, indanazoline, klonazolin, nafazolin, oximetazolin, tetryzolin och xylometazolin) för dermatologisk, nasal, oftalmisk eller öröndrop bruk är inte förbjudna och inte heller stimulantia som ingår I uppföljningsprogrammet för år 2023 (bupropion, fenylefrin eller metaoxedrin, fenylpropanolamin eller norefedrin, koffein, nikotin, pipradrol och synefrin).

Klonidin är inte förbjudet.

Adrenalin (epinefrin) får användas lokalt (till exempel i näs- eller ögondroppar) samt i samband med lokalbedövning.

Katin (d-norpseudoefedrin) och dess l-isomer är förbjudet om katinkoncentrationen i urinen överstiger 5 mikrog/ml.

Efedrin och metylefedrin är förbjudna om dess koncentration i urinen överstiger 10 mikrog/ml. Karenstiden för efedrin och metylefedrin är enligt FCEI:s bedömning cirka 4 dygn. Karenstiden gäller dock inte idrottare som har dispens för användning av diuretika (t.ex. furosemid, hydroklortiazid, spironolakton) eller maskerande substanser i grupp S5. Då behöver idrottaren alltid dispens även för användning av efedrin/metylefedrin även före tävling. 13

Pseudoefedrin är förbjudet om dess koncentration i urinen överstiger 150 mikrog/ml. Karenstiden för pseudoefedrin är enligt WADA bedömning cirka 24 timmar. Karenstiden gäller dock inte idrottare som har dispens för användning av diuretika (t.ex. furosemid, hydroklortiazid, spironolakton) eller maskerande substanser i grupp S5. Då behöver idrottaren alltid dispens även för användning av pseudoefedrin även före tävling. 18

S7. NARKOTISKA ANALGETIKA (FÖRBJUDNA VID TÄVLING)

Missbrukssubstanser i detta avsnitt: diamorfin (heroin)

Följande narkotiska analgetika och deras alla optiska isomere är förbjudna:

S8. CANNABINOIDER (FÖRBJUDNA VID TÄVLING)

Missbrukssubstanser i detta avsnitt: tetrahydrocannabinol (THC)

Alla naturliga och syntetiska cannabinoider är förbjudna, till exempel:

Undantaget kannabidiol som inte är förbjudet.

S9. GLUKOKORTIKOIDER (FÖRBJUDNA VID TÄVLING)

Alla glukokortikoider är förbjudna när de administreras som injection oberoende injektionsställe, oralt (inklusive administrering på slemhinnan) och rektalt.

Till exempel:

Andra administreringsvägar (inklusive inhalation och lokal administrering: i tandens rotkanal, på huden, på näsans slemhinnor, som ögondroppar, som örondroppar och runt ändtarmsöppningen) är inte förbjudna när de används inom tillverkarens licensierade doser och terapeutiska indikationer.

SUBSTANSER FÖRBJUDNA I VISSA IDROTTSGRENAR

P1. BETABLOCKERARE (FÖRBJUDNA I VISSA IDROTTSGRENAR)

Till exempel:

Samt andra substanser med liknande kemisk struktur eller biologisk effekt.

Betablockerare är förbjudna inom följande grenar:

Inom parenteserna anges det internationella förbundet.

Betablockerare är förbjudna endast vid tävling. I de grenar som märkts med ***** (skytte, bågskytte och sportdykning) får betablockerare användas varken vid tävling eller utanför tävlingar.

Det internationella skyttesportförbundet ISSF har meddelat att användningen av betablockerare inte är möjligt i tävlingar som lyder under förbundet ens med dispens. På ISSF:s uppmaning måste även de nationella antidopingorganisationerna följa denna linje. Detta betyder att man vid nationella skyttetävlingar som omfattas av FCEI:s nivådefinition (herrar och damer i allmänna serien samt FM-tävlingar i gevärs-, pistol-, hagelgevärs- och viltmålsskytte för unga över 15 år) inte längre kan använda betablockerare vid tävlingarna eller utanför tävlingarna ens med dispens. FCEI:s dispenskommitté kan endast bevilja retroaktiva dispenser för användningen av betablockerare för idrottare som ligger utanför FCEI:s nivådefinition.

Detaljerade referenser

1, Användning av testosteron är förbjudet under alla tider. En idrottsutövare kan beviljas dispens för att använda testosteron endast då bristfällig underproduktion av testosteron genom grundliga undersökningar kan tillskrivas en entydig organisk orsak, till exempel primär eller sekundär hypogonadism. Dispens för att använda testosteron beviljas inte för idrottsutövare endast på grund av lägre testosteronhalter i serum och subjektiva bedömningsskalor. Dispens för att använda testosteron beviljas inte heller på grund av funktionell testosteronbrist som orsakas av åldrande, obesitet, överträning, stress, iatrogen hyperprolaktinemi och övriga orsaker. I välmotiverade fall kan dispens beviljas för kortvarig användning av testosteron i små doser för att starta puberteten.

2, Humant koriongonadotropin och luteiniserande hormon samt deras frisättande faktorer är förbjudna under alla tider och endast för manliga idrottare.

3, Formoterol är tillåten endast som inhalation, dock högst med en dos på 54 mikrogram per dygn. I större doser som inhalation eller via andra administrationsvägar är ämnet förbjudet under alla tider. Om idrottaren har beviljats dispens för användning av diuretika (t.ex. furosemid, hydroklortiazid, spironolakton) eller maskerande substanser i grupp S5 behövs dock alltid dispens för alla doser, även vid användning som lunginhalation. Då formoterolkoncentrationen i urinen överskrider 40 ng/ml anses substansen inte ha använts i medicinskt syfte utan resultatet tolkas som ett positivt analysresultat, förutsatt att idrottsutövaren inte påvisar med en kontrollerad farmakokinetisk undersökning att det avvikande fyndet beror på inhalerad formoterol som intagits i medicinskt syfte (högst 54 mikrogram/dygn).

4, Salbutamol är tillåten endast som inhalation, dock högst 1 600 mikrogram under 24 timmar fördelat på doser, som inte överskrider 600 mikrogram under 8 timmar räknat från vilken dos som helst. I större doser som inhalation eller via andra administrationsvägar är ämnet förbjudet under alla tider. Om idrottaren har beviljats dispens för användning av diuretika (t.ex. furosemid, hydroklortiazid, spironolakton) eller maskerande substanser i grupp S5 behövs dock alltid dispens för alla doser, även vid användning som lunginhalation. Då salbutamolkoncentrationen i urinen överskrider 1 000 ng/ml anses substansen inte ha använts i medicinskt syfte utan resultatet tolkas som ett positivt analysresultat, förutsatt att idrottsutövaren inte påvisar med en kontrollerad farmakokinetisk undersökning att det avvikande fyndet beror på inhalerad salbutamol som intagits i medicinskt syfte (högst 1 600 mikrogram per dygn, dock inte mer än 600 mikrogram under 8 timmar). Obs! Salbutamol kan användas som lunginhalation i olika doseringsformer: som inhalationspulver, inhalationssprej eller nebulisatorlösningar. Inhalationspulver- och inhalationssprejpreparaten har tillverkats så att de ger lungorna en exakt dos, en engångsdos på antingen 100 eller 200 mikrogram. Men genom att använda sprejlösningen överskrids den högsta dygnsdosen enligt antidopingreglerna om användaren inhalerar en dos som läkemedelsfabriken rekommenderar (2 500 eller 5 000 mikrogram) och då kan salbutamolhalten i urinen stiga över gränsvärdet. Nebulisatorlösningen är avsedd för behandling av en allvarlig astmaattack, främst på sjukhus. Användning av salbutamol som lösning för nebulisator förutsätter en välmotiverad dispens och samma gäller för användningen av salbutamol i tablettform eller som orallösning.

5, Salmeterol är tillåten endast som inhalation, dock högst med en dos på 200 mikrogram per dygn. I större doser som inhalation eller via andra administrationsvägar är ämnet förbjudet under alla tider.

6, Brinzolamid och dorzolamid är inte förbjudna då de doseras i ögondroppar. Via andra administrationsvägar är ämnena förbjudna under alla tider.

7, Om ett gränsvärde har fastställts för halten i urinen av en viss substans, krävs för samtidig användning av substansen med diuretika eller en maskerande substans, antingen vid tävling (katin, efedrin, metylefedrin, pseudoefedrin) eller vid och utanför tävling (formoterol, salbutamol) och oavsett de använda mängderna, att dispens har beviljats för användningen av substansen utöver dispensen för användning av diuretika eller en maskerande substans.

8, Felypressin lokalt administrerad vid tandläkarbedövning är inte förbjuden.

9, Salt-, socker-, järn- och näringslösningar samt en del tillåten läkemedel, som doseras intravenöst i över 100 ml infusioner, nämns inte i förteckningen över förbjudna substanser och metoder.Intravenösa vätskeinfusioner och/eller injektioner är dock förbjudna under alla tider om mängden administrerad vätska överstiger 100 ml under 12 timmar utom då de är påkallade i samband med sjukhusvård, kirurgiska ingrepp eller kliniska diagnostiska undersökningar.

10, Amfetamin och dexamfetamin är förbjudna vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt. Karenstiden för amfetamin och dexamfetamin är enligt FCEI:s bedömning cirka 7 dygn.

11, Lisdexamfetamin är förbjudet vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt. Karenstiden för lisdexamfetamin är enligt FCEI:s bedömning cirka 7 dygn.

12, Adrenalin är förbjudet vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt. Adrenalin får dock användas lokalt (till exempel i näs- eller ögondroppar) samt i samband med lokalbedövning. Ifall adrenalin behövs för behandling av ett akut och allvarligt sjukdomstillstånd (till exempel som injektion vid en anafylaktisk reaktion), bör retroaktiv dispens anhållas omgående ifall idrottsutövaren har för avsikt att delta i en tävling under det följande dygnet. Karenstiden för adrenalin är enligt FCEI:s bedömning cirka 1 dygn.

13, Efedrin och metylefedrin är förbjudna vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling.Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt. Koncentrationen av efedrin eller metylefedrin i urinen får inte överstiga 10 mikrogram/ml. Karenstiden för efedrin är enligt FCEI:s bedömning cirka 4 dygn. Karenstiden gäller dock inte idrottare som har dispens för användning av diuretika (t.ex. furosemid, hydroklortiazid, spironolakton) eller maskerande substanser i grupp S5. Då behöver idrottaren alltid dispens även för användning av efedrin/metylefedrin även före tävling.

14, Etilefrin är förbjudet vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt. Karenstiden för etilefrin är enligt FCEI:s bedömning cirka 3 dygn.

15, Metylfenidat är förbjudet vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt. Karenstiden för metylfenidatpreparat är enligt FCEI:s bedömning cirka 7 dygn.

16, Modafinil är förbjudet vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt. Karenstiden för modafinil är enligt FCEI:s bedömning cirka 7 dygn.

17, Nordrenalin är förbjudet vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt. Karenstiden för noradrenalin är enligt FCEI:s bedömning cirka 1 dygn.

18, Pseudoefedrin är förbjudet vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt. Koncentrationen av pseudoefedrin i urinen får inte överstiga 150 mikrogram/ml. Enligt WADA:s utredningar överstigs inte detta gränsvärde med normala terapeutiska doser av pseudoefedrin (till exempel med en (1) 60 mg kapsel 1–3 gånger om dagen, en (1) 120 mg depottablett två gånger om dagen eller en (1) 240 mg depottablett om dagen) ifall det har gått 24 timmar efter den senaste pseudoefedrindosen, varigenom karenstiden för pseudoefedrin är ett dygn. Karenstiden gäller dock inte idrottare som har dispens för användning av diuretika (t.ex. furosemid, hydroklortiazid, spironolakton) eller maskerande substanser i grupp S5. Då behöver idrottaren alltid dispens även för användning av pseudoefedrin även före tävling. Enbart allergisk snuva eller täppt näsa räcker inte som motivering för beviljande av dispens för pseudoefedrin, eftersom dessa kan behandlas under de 24 timmar som föregår tävlingen med tillåtna histaminer och tillåtna nässprejer.

19, Selegilin (deprenyl) är förbjudet vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt. Karenstiden för selegilinpreparat är enligt FCEI:s bedömning cirka 7 dygn.

20, Apraklonidin är förbjudet vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt. Karenstiden för apraklonidin är enligt FCEI:s bedömning cirka 3 dygn. Apraklonidin är dock tillåtet då det administreras lokalt (t.ex. som ögondroppar).

21, Brimonidin är förbjudet vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt. Karenstiden för brimonidin är enligt FCEI:s bedömning cirka 2 dygn. Brimonidin är dock tillåtet då det administreras lokalt som ögondroppar eller gel.

22, Narkotiska analgetika (starka opioider) är förbjudna under tävlingar och analyseras bara i prover tagna vid tävling. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt. Enligt FCEI: bedömning är karenstiden för alfentanil cirka 2 dygn, för buprenorfinpreparat cirka 30 dygn, för hydromorfon ca 7 dygn, för metadon cirka 30 dygn, för morfin cirka 7 dygn, för oxikodon cirka 7 dygn, för remifentanil cirka 2 dygn och för sufentanil cirka 8 dygn.Ifall idrottaren deltar i tävling under pågående medicinering ska hen ha en giltig dispens för en förbjuden opioidbehandling. Ifall opioidbehandlingen har avslutats före tävlingen men under karenstiden, kan halterna av det förbjudna läkemedlet överstiga tröskelvärdet för rapportering i ett dopingprov under tävlingstiden. Enligt den Internationella standarden för dispenser kan idrottaren ändå ansöka om dispens retroaktivt efter positivt dopingkontrollresultat (om idrottaren inte har ansökt om dispens på förhand) när en förbjuden starka opioid har använts endast utanför tävling under karenstiden (men inte under tävlingen). I detta fall är det ändå bra att säkerställa på förhand att nödvändiga villkor för att bevilja dispens uppfylls. Idrottaren ska ha patientjournaler färdiga för ansökan om retroaktiv dispens ska ansökas efter dopingkontroll.

23, Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) är förbjudet vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling.

24, Alla glukokortikoider är förbjudna vid tävling om de administreras oralt (inklusive munnens slemhinnor), rektalt eller som injektion, oavsett injektionsställe. De analyseras bara i prover tagna vid tävling. Andra administrationssätt (till exempel genom inhalation, som salva, droppar eller sprayer i ögon, öron och på näsans slemhinnor, som salva på huden för behandling av hudsjukdomar samt som salva på huden runt ändtarmsöppningen) är tillåtna.

WADA har definierat karenstiderna för glukokortikoider enligt administreringssättet och det verksamma ämnet när läkemedlet används i den dos som rekommenderas av tillverkaren. WADA har inte fastställt någon karenstid för rektal administration. FCEI uppskattar att karenstiden för rektal administration är densamma som för oral administration.

Om idrottaren medicineras med glukokortikoider under tävlingstiden ska hen ha en giltig dispens för förbjuden glukokortikoidmedicinering. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23:59 om inget annat definierats.

Om medicineringen har avslutats före tävlingen men under karenstiden kan halten av det förbjudna läkemedlet överstiga tröskelvärdet för rapportering i ett dopingprov under tävlingen. Enligt den Internationella standarden för dispenser kan idrottaren dock ansöka om dispens retroaktivt efter positivt dopingkontrollresultat (om idrottaren inte har ansökt om dispens på förhand) när läkaren har gett eller ordinerat förbjudna glukokortikoider och de har använts endast utanför tävling till exempel under karenstiden (men inte under tävlingen). I detta fall är det dock bra att säkerställa på förhand att de medicinska villkoren för att bevilja dispens uppfylls. Idrottaren ska ha patientjournaler tillgängliga om hen måste ansöka om dispens retroaktivt efter ett positivt dopingprov.

25, Betablockerare är förbjudna i skytte (ISSF, IPC) bågskytte (WA) och sportdykning (alla grenar inom fridykning, harpunfiske och undervattensskytte, CMAS) under alla tider. I vissa andra idrottsgrenar (se nedan) är de förbjudna vid tävling, varvid de endast analyseras i prover tagna vid tävling (P1.). Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt. Betablockerare är förbjudna i följande idrottsgrenar (inom parentes anges det internationella förbundet) endast vid tävling: bangolf (WMF), bilsport (FIA), biljard (alla varianter, WCBS), dart (WDF), freestyle (aerials och halfpipe, FIS), golf (IGF), snowboard (halfpipe och big air, FIS) och backhoppning (FIS).

De riktgivande karenstiderna för användningen av betablockerare är enligt FCEI:s bedömning följande: acebutolol 14 dygn, atenolol 14 dygn, betaxolol 14 dygn, bisoprolol 14 dygn, esmolol 5 dygn, karvedilol 9 dygn, labetalol 7 dygn, metoprolol 5 dygn, nebivolol 30 dygn, propranolol 5 dygn, celiprolol 5 dygn, sotalol 7 dygn och timolol 7 dygn. Karenstiderna gäller grenar där betablockerare är förbjudna endast vid tävling.

Det internationella skyttesportförbundet ISSF har meddelat att användningen av betablockerare inte är möjligt i tävlingar som lyder under förbundet ens med dispens. På ISSF:s uppmaning måste även de nationella antidopingorganisationerna följa denna linje. Detta betyder att man vid nationella skyttetävlingar som omfattas av FCEI:s nivådefinition (herrar och damer i allmänna serien samt FM-tävlingar i gevärs-, pistol-, hagelgevärs- och viltmålsskytte för unga över 15 år) inte längre kan använda betablockerare vid tävlingarna eller utanför tävlingarna ens med dispens. FCEI:s dispenskommitté kan endast bevilja retroaktiva dispenser för användningen av betablockerare för idrottare som ligger utanför FCEI:s nivådefinition.

26, Metylhexanamin är förbjudet vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling. I vissa kosttillskott finns metylhexanamin (andra namn: 2-amin-4-metylhexanamin; dimetylamylamin; DMAA; fortane; geranamin; metylpentylamin; pentylamin).

27, Katin är förbjudet vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling. Koncentrationen av katin i urinen får inte överstiga 5 mikrogram/ml. Användning av katin med diuretika eller en maskerande substans (S5.), leds till ett positivt dopingprovt oavsett koncentrationen av katin i urinen.

28, Denna medicin är förbjuden vid tävling och analyseras bara i prover tagna vid tävling. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt.

29, Vilanterol är tillåten endast som inhalation, dock högst med en dos på 25 mikrogram under 24 timmar. I större doser som inhalation eller via andra administrationsvägar är ämnet förbjudet under alla tider.